از فرصت ها و کارآموزی ها در ویب سایت ما آگاه شوید

موزیم ساینس و تکنالوژی یک سازمان غیرانتفاعی است، که در سال 2017 تاسیس شده است. به عنوان یک موسسه آموزشی، با داشتن دستاوردهای زیادی مانند بازدید از ناسا، آموزش 300 معلم ساینس و بیشتر از 7000 دانش آموز را تحت آموزش های عملی قرار داده است، همچنان برگزاری کنفرانس ها، مسابقات ساینسی وغیره.
 به منظور ایجاد ظرفیت و حمایت از جوانان،  موزیم  ساینس و تکنالوژی به تعدادی کارآموز که اخیرا از دانشگاه  فارغ گردیده باشد، نیازمند هستند ممکن است بعد از ختم دوره کارآموزی شامل وظیفه دائمی در بخش های فوق گردند.
اوقات کاری ما تمام روز و نیمه روز می باشد. برای  کارآموزان مصرف ترانسپورت هم مد نظر گرفته شده است! علاوه بر این، کارآموزان می توانند از امکانات ما استفاده کنند ونیز می توانند درترینگ ها اشتراک نمایند.  همچنان، ما یک سازمان حرفه ای با محیط علمی هستیم، بنابراین شما تجربه های زیادی را خواهید آموخت.
لطفاً خلص سوانح خویش را همراه با توضیح نامه اینکه چرا می خواهید به تیم ما بپیوندید به آدرس های ذیل ارسال نمایید.
 vacancies@museum.af 
  info@museum.af